Η αγορά και/ή η χρήση της Κάρτας Δώρου προϋποθέτει τη ρητή, πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω αναφερόμενων όρων.

 1. Η Κάρτα Δώρου (εφεξής, η Κάρτα) είναι ιδιοκτησία του εκδότη της (εφεξής, η Bonnie Mevorach), ο δε κάτοχος της Κάρτας είναι απλός θεματοφύλακας.
 1. Η εικονική Κάρτα πωλείται στο www.bonniemevorach.com και δεν εξοφλείται με τη χρήση άλλης Κάρτας Δώρου Δώρου.
 1. Η Κάρτα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος διατίθεται στο www.bonniemevorach.com.
 1. Η Κάρτα µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον κάτοχό της μία μόνο φορά για την αγορά των προϊόντων που αυτός επιθυμεί.
 1. Το εκάστοτε διαθέσιμο υπόλοιπο της Κάρτας, δηλαδή η διαφορά μεταξύ του διαθέσιμου υπολοίπου πριν από την αγορά και του ποσού που αντιστοιχεί σε αυτή την αγορά, δεν επιστρέφεται ούτε εξαργυρώνεται.
 1. Σε περίπτωση που η παραγγελία του κατόχου της Κάρτας υπερβαίνει το ποσό αυτής, η πληρωμή του υπολοίπου δεν δύναται να πραγματοποιηθεί με αντικαταβολή, αλλά μόνο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα.
 1. Tα προϊόντα που αγοράζονται με την Κάρτα μέσω του www.bonniemevorach.com υπόκεινται στην πολιτική αλλαγών και επιστροφών όπως παρατίθεται στην ιστοσελίδα μας. Ανάλογα με την περίπτωση, η καταβολή του ποσού που προέρχεται από επιστροφές προϊόντων που αγοράστηκαν με την Κάρτα θα γίνεται είτε με αύξηση του διαθέσιμου υπολοίπου της Κάρτας είτε, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η Κάρτα δεν υφίσταται πλέον κατά την επιστροφή των προϊόντων, με πιστωτικό κουπόνι.
 1. Η εικονική Κάρτα θα ισχύει για ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία αποστολής της από την Bonnie Mevorach στον προοριζόμενο παραλήπτη της. Κατά τη λήξη της περιόδου ισχύος της, η Κάρτα δεν μπορεί να ανανεωθεί ούτε να χρησιµοποιηθεί για την αγορά προϊόντων, και δεν είναι δυνατή η απαίτηση τυχόν διαθέσιμου υπολοίπου της.
 1. Κάθε Κάρτα που έχει αποκτηθεί αρχικά με παράνομο τρόπο θα ακυρώνεται, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά προϊόντων και το ποσό της δεν θα επιστρέφεται.
 1. Η Κάρτα Δώρου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για διαφημιστικούς σκοπούς ή για προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους που δεν σχετίζονται με την Bonnie Mevorach, εκτός αν υπάρχει προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από εμάς.
 1. Η Κάρτα δεν αντικαθίσταται σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής της.
 1. Η Bonnie Mevorach δεν είναι υπεύθυνη για τη µη παραλαβή ή καθυστέρηση στην παραλαβή της Κάρτας από τον προοριζόμενο παραλήπτη της για λόγους πέραν του ελέγχου της, συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων της ανεπάρκειας ή συμφόρησης των γραμμών ή των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, της τυχόν καθυστέρησης στην αναµετάδοση πληροφοριών ή δεδοµένων, της απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων εξαιτίας των παραπάνω αναφερόμενων περιστάσεων, της ανακρίβειας των στοιχείων του παραλήπτη της Εικονικής Κάρτας, τα οποία δόθηκαν από τον αγοραστή της Κάρτας, της απόλυτης αδυναμίας παράδοσης της Κάρτας στον παρεχόμενο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του χαρακτηρισμού του απεσταλμένου από την Bonnie Mevorach ηλεκτρονικού μηνύματος ως spam ή ανεπιθύμητο μήνυμα.